Нотариус 391 Андриян Балчев

Ползата от нотариус

Ползата от нотариус

Защо да се обърнем към нотариус?

От гледна точка на изискването за нотариална заверка, документите могат да бъдат разделени на два вида: Такива, които задължително трябва да бъдат нотариално заверени (напр. договорите за покупко-продажба на регистрирани МПС) и такива, за които това не е задължително (напр. договорите за наем).

За документите, подлежащи на задължителна нотариална заверка, отговорът на въпроса “Защо нотариус?” изглежда прост - “Защото сме длъжни.” А защо сме длъжни? - Защото за сключването на определени видове договори законът е предвидил изискване за предварителна проверка и контрол от компетентно, безпристрастно и независимо лице с оглед опазване сигурността на гражданския оборот и опазване на правата и интересите на страните. Затова при документите, за които нотариалната заверка е задължителна, казаното по-долу важи в най-голяма степен.

Каква е ползата от нотариалната заверка? Какви предимства ни дава тя?

Проверка за законосъобразност - При заверката на даден документ (напр. договор) нотариусът е длъжен да провери легитимацията на страните и тяхната правоспособност и дееспособност за сключването на сделката, материализирана в този документ, както и да провери, дали съдържанието на документа не противоречи на закона. По този начин се избягват последващи спорове и разходи по съдебни дела.

Изясняване на правата и задълженията на страните - Нотариусът е длъжен да запознае страните ясно, точно и недвусмислено с правата и задълженията, които те поемат, подписвайки съответен документ. Нотариусът е длъжен да бъде безпристрастен и няма право да дава предимство на едната страна пред другата.

Доказателствена сила - Щом като даден документ е заверен от нотариус, до доказване на противното се приема за установено, че този документ е подписан от лицата, посочени като негови страни и е подписан на датата, посочена в заверката.

Изпълнителна сила - Нотариално заверените договори имат т.нар. изпълнителна сила по отношение на съдържащите се в тях задължения за предаване на вещи и изплащане на парични суми. Това означава, че изправната страна по договора може да се снабди с изпълнителен лист по една кратка процедура, без да е необходимо да води продължителни дела.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.